ෆේස්බුක් මිතුරන් එකතුවී රෝහලකට PCR යන්ත්‍රයක් පරිත්‍යාග කිරීම